ALGEMENE VOORWAARDEN

COJURA Juridisch Advies

Algemeen

Al onze opdrachten en werkzaamheden worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig deze algemene voorwaarden.

Uitdrukkelijk wordt bepaald dat de aansprakelijkheid nimmer de nota voor verrichtte werkzaamheden dan wel de verzekerde som van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering te boven zal gaan.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– Opdrachtnemer: COJURA Juridisch Advies;
– Cliënt: de wederpartij van opdrachtnemer bij een overeenkomst.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, strekkende tot het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer, van alle daaruit voortvloeiende en / of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen cliënt en opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes.

Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van, en gelden in gelijke mate voor al degenen die voor of in opdracht van opdrachtnemer op enigerlei wijze werkzaam zijn.

Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover 0pdrachtnemer dit uitdrukkelijk en schriftelijk aan cliënt heeft bevestigd.

Informatie

Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie.

Opdrachtnemer is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien cliënt alle door opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door opdrachtnemer gewenst, heeft verstrekt.

Extra kosten ontstaan doordat cliënt de verlangde gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van cliënt.

Uitvoering van opdrachten

Opdrachtnemer zal de werkzaamheden uit overeenkomst als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.

Opdrachtnemer kan niet instaan voor het bereiken van een beoogd resultaat of rechtsgevolg, maar zal zich naar beste vermogen inspannen (inspanningsverbintenis) opdat het beoogde resultaat of rechtsgevolg intreedt.

Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen niet of niet tijdig kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen ziekte, worden de verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer in staat is de verplichtingen na te komen.

Opdrachtnemer informeert cliënt hierover zo spoedig mogelijk na het optreden van een dergelijke oorzaak.

Tarieven

Opdrachtnemer brengt ter zake van de ten behoeve van cliënt uitgevoerde werkzaamheden aan deze een honorarium in rekening alsmede vergoeding voor gemaakte kosten, waaronder mede begrepen reiskosten. Uitgangspunt daarbij is het overeengekomen uur- of vast tarief, dan wel een andere afspraak zoals een incassotarief, prestatie gerelateerd tarief, of een combinatie daarvan.

Bij vergoedingen welke gebaseerd zijn op een uurtarief wordt – voor zover mogelijk – vooraf een inschatting van het aantal aan de opdracht te besteden uren gemaakt op basis van ervaring en door cliënt geschetste feiten en omstandigheden.

Een offerte wordt uitgebracht op basis van de op dat moment bekende gegevens.

Indien door of vanwege cliënt verstrekte informatie naar achteraf blijkt een verkeerd beeld schetst van de feitelijke situatie, is opdrachtnemer gerechtigd het aantal aan een opdracht te besteden uren te herberekenen. Opdrachtnemer kan alsdan de offerte op basis van de aan het licht gekomen nieuwe feiten en omstandigheden bijstellen, onder mededeling daarvan aan cliënt.

Declaratie van tijdsbesteding voor verrichte werkzaamheden vindt in eenheden van 6 minuten plaats, tenzij anders overeengekomen of anders aangekondigd.

Te specificeren kosten zoals reiskosten, griffierechten, gerechtsdeurwaarderkosten en leges voor informatie van overheidsinstanties worden separaat in rekening gebracht.

In spoedeisende situaties, of bij noodzakelijke of gevraagde werkzaamheden buiten normale kantoortijden, is opdrachtnemer gerechtigd om, na instemming door cliënt, het van toepassing zijnde tarief tijdelijk te verhogen met 30 procent.

Betaling

Betaling dient te geschieden door storting of overmaking op de in de factuur aangegeven bankrekening en wel binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum, zonder enig recht op aftrek, korting of verrekening hoegenaamd.

Bij niet tijdige betaling zal cliënt in gebreke zijn en, door het enkele feit van verstreken zijn van de voor betaling gestelde termijn en het uitblijven van betaling binnen die (als ‘fataal’ aan te merken) termijn, tevens in verzuim zijn.

Is het verzuim ingetreden, dan zijn vanaf de vijftiende dag na de factuurdatum tot aan het moment van algehele voldoening, tevens buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke (handels)rente verschuldigd. Indien cliënt een onderneming dan wel een overheidsinstantie betreft, is zij bij niet tijdige betaling handelsrente verschuldigd. Bovendien zullen alsdan alle overige vorderingen die opdrachtnemer te dien tijde op cliënt mocht hebben in zijn geheel en direct opeisbaar worden.

De buitengerechtelijke incassokosten bedraagt 15% van de hoofdsom.

Opdrachtnemer kan vóór, maar ook tijdens de uitvoering van een opdracht van cliënt, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan opdrachtnemer de nakoming van zijn verplichtingen mag opschorten.

Indien cliënt enige op hem rustende betalingsverplichting niet of niet behoorlijk nakomt, is opdrachtnemer gerechtigd uitvoering van de opdracht geheel of ten dele op te schorten. Indien de opschorting langer duurt dan 30 dagen is opdrachtnemer gerechtigd de opdracht in onvoltooide staat te beëindigen. Alle kosten en schaden voortvloeiende uit opschorting of voortijdige beëindiging in onvoltooide staat, komen voor rekening en risico van cliënt.

Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade bij cliënt noch derden, die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie dan wel een handelen of nalaten van of namens cliënt.

Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor schade van cliënt die het gevolg is van handelen of nalaten van derden in de uitoefening van hun beroep (o.a. gerechtsdeurwaarders, advocaten/procureurs en notarissen), welke door opdrachtnemer namens cliënt zijn ingeschakeld.

Een vordering tot vergoeding van schade bij cliënt als gevolg van een handelen of nalaten van opdrachtnemer moet binnen zes (6) maanden na het ontdekken daarvan bij opdrachtnemer worden ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

Opdrachtnemer is enkel aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet of grove schuld door opdrachtnemer. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot maximaal het door de verzekeraar van opdrachtnemer uit te keren bedrag, en bij gebreke daaraan tot maximaal het factuurbedrag over de werkzaamheden van opdrachtnemer, exclusief BTW.

Vrijwaring

Opdrachtnemer draagt zorg voor een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Cliënt is gehouden opdrachtnemer te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, voortvloeiend uit of verband houdend met de werkzaamheden van opdrachtnemer ten behoeve van cliënt. Onder derden als bedoeld in de vorige volzin worden tevens begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van cliënt, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van cliënt betrokken zijn.

Geheimhouding

Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden tenzij opdrachtnemer een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, of voor zichzelf optreedt in een gerechtelijke procedure en het prijsgeven van deze informatie gerechtvaardigd is.

Cliënt zal de inhoud van adviezen of andere, al dan niet schriftelijke, uitingen van opdrachtnemer niet openbaar maken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer. Dit is anders indien de voornoemde adviezen en uitingen de strekking hebben om aan derden te worden medegedeeld.

Cliënt zal er voor zorgdragen dat derden niet van de in de tweede volzin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Indien uit hoofde van een tussen opdrachtnemer en cliënt gesloten overeenkomst, dan wel een andere daaruit voortvloeiende verbintenis of rechtshandeling, een geschil mocht ontstaan welke naar keuze van de meest gerede partij in rechte dient te worden beslecht, zal de terzake te entameren gerechtelijke procedure bij de Rechtbank Limburg, locatie Roermond aanhangig worden gemaakt.

Deze algemene voorwaarden treden in de plaats van eerdere versies daarvan.

 

Vastgesteld te Venlo op 1 september 2017.

De Algemene Voorwaarden van COJURA Juridisch Advies zijn als .pdf bestand beschikbaar. Op verzoek kunnen wij u deze toesturen. Stuur hiervoor een e-mail naar: info@cojura.nl.

CONTACT

COJURA Juridisch Advies

Wij ondersteunen en begeleiden al ruim dertien jaar particulieren en bedrijven bij juridische vraagstukken in binnen- en buitenland. Onze kennis van het Nederlands en Turks recht, combineren wij met meertaligheid en ervaring met de (zakelijke) cultuur in beide landen. Wij beschikken over een groot netwerk van specialisten in Nederland en Turkije met wie wij intensief samenwerken. Hierdoor zijn wij in staat om snel en efficiënt te handelen.

Bel ons

+ 31 77 306 0944

Ook buiten kantoortijden kunt u ons bellen

Mail ons

info@cojura.nl

24/7 bereikbaar

U kunt ons op afspraak bezoeken op het volgende adres:

Valkappel 22, 5988 EX HELDEN

© COJURA 2018

advies-turkije-advocaat-recht